LEGALS

Town Planning


SATISO SESICELO SEKUTFUTFUKISWA KWEMHLABA NGEKWEMTSETFO WE UMJINDI BYLAW YE SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT Tsine be Sibiya Projects sifake sicelo sekutfutfukiswa kwemhlaba AU/17/00154 ngekwemtsetfo wetekuhlelwa kwemhlaba nekuphatfwa kwe mkhlandlu dolobha we Umjindi By-law on Spatial Planning and Land Use Management yekutfutfukisa sitandi nombholo 6108, Emjindini Extension 12. Ngenhloso yekutfutfukisa sitandi nombholo 6108, Emjindini Extension 12, kusuka ku `Indzawo yekuhlala sigaba sekucala (1)` kuya ku `Indzawo yekuhlala sigaba sesihlanu (5)`. Ikhophi yalesicelo Kanye nemaphepha lahambelana nalesicelo ayatfolakala kutsi utibukele ngesikhatsi lesetayelekile sekusebenta ehhovisi le Mphatsi lophakeme welitiko: Land Use Management lihhovisi 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, kelenombolo lelendzelako: 013 ‑759‑2185. Imibono nobe kuphikisana nalokubhaliwe kanye netizatfu mayelana nalesicelo kungatfunyelwa ngalendlela lebekiwe ku: Mphatsi Dolobha, PO Box 45, Mbombela, 1200; noma tiletfwe ku hhovisi lekwamukela kwetincwadzi, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; noma tingatfunyelwa nge fexi ku to 013‑759‑2070; noma nge email ku:registry@mbombela.gov.za kungandluli 26 INkhwekhweti 2017. Lokuhleleka kwalemibono nobe kuphikisana iyatfolakala emahhovisi le Mphatsi lophakeme: Land Use management ekheleni lelibhalwe ngenhla noma ku website yamasipala (www.mbombela.gov.za) Noma ngumuphi umuntfu longakwati kufundza noma kubhala angatsintsana nelilunga letisebenti tase hhovisi le Senior Manager: Land Use Management Section ngesikhatsi semsebenti, utawunikwa lusito kushicilela leto tikhalo nekuphikisana nalesatiso. Kwekuchumana nebafaki sicelo: Sibiya Projects, P.O. Box 4258, Nelspruit, 1200. Tel: 079- 278-0820, Fax: 086‑416‑8236, Email: info@sibiyaprojects.com, Ref: Emjindini 6108 - TA004120


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Sibiya Projects, have lodged a land development application AU/17/00154 in terms of the Umjindi By-law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of Erf 6108, Emjindini Extension 12. The intention of the application is to rezone the above mentioned property from `Residential 1` to `Residential 5` in order to establish a residential building. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013 ‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: registry@mbombela.gov.za not later than 26 May 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Address of agent: Sibiya Projects, P.O. Box 4258, Nelspruit, 1200. Tel: 079- 278-0820, Fax: 086‑416‑8236, Email: info@sibiyaprojects.com Ref: Emjindini 6108 - TA004121


KENNISGEWING NELSPRUITSE DORPSBEPLANNINGSKEMA 1989 AANSOEK OM SPESIALE GEBRUIKSGOEDKEURING Kennis word hiermee gegee ingevolge klousule 17(2) van die Nelspruitse Dorpsbeplanningskema 1989, dat ek, die ondergetekende, van voorneme is om by die Mbombela Plaaslike Munisipaliteit aansoek te doen om goedkeuring om NO 29 POLVY STREET SONHEUWEL, EXT 1, NELSPRUIT te gebruik vir die doeleindes van omskepping van residensiele huis na `n gaste huis. Volledige besonderhede is verkrygbaar by die onderstaande adres. Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde gebruik wil aanteken moet sodanige beswaar, tesame met die redes daarvoor, skriftelik by die Munisipale bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van rekords, Eerste Verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: REGISTRY@MBOMBELA.GOV.ZA en by die ondergetekende, nie later as agt-en twintig dae vanaf die eerste kennisgewingsdag van die verskyning van hierdie advertensie indien, naamlik: 28/04/2017 SIMOES JA & I 29 POLVY STREET SONHEUWEL EXT 1 1200 - TA004130


NOTICE NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME 1989 APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT USE Notice is hereby given in terms of Clause 17(2) of the Nelspruit Town Planning Scheme 1989, that I, the undersigned, intend applying to the Mbombela Local Municipality for consent to use NO 29 POLVY STREET SONHEUWEL EXT 1 NELSPRUIT for the purpose of CONVERT RESIDENTIAL HOUSE TO A GUEST HOUSE Full particulars in connection with the application is available at the address given below. Any person having any objection to the proposed use, must lodge such objection, together with the grounds therefore, in writing to the Municipal Manager, PO Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013- 759-2070; or emailed to: REGISTRY@MBOMBELA.GOV.ZA and with the undersigned not later than twenty eight (28) days after the first day of publication of this notice, which is: 28/04/2017 SIMOES JA & I 29 POLVY STREET SONHEUWEL EXT 1 NELSPRUIT 1200 - TA004131


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, INFINITY TOWN & REGIONAL CONSULTANTS, have lodged a land development application AS/17/02059 in terms of the Mbombela By-Law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of Erf 233, Sonheuwel Township situated No. 13 Annecke Street. The intention of the application is to rezone the stand for a limited home office. A copy of the application and supporting documents is available for viewing during normal office hours at the office of the Senior Manager: Land Use Management, office 205, Civic Centre, No. 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013- 759-2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format to: the Municipal Manager, PO Box 45, Mbombela 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st floor, Civic Centre, or faxed to 013‑759‑2070 or emailed to registry@mbombela.gov.za not later than 28 May 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above address or on the website: www.mbombela.gov.za. Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of Land Use Management during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objection or comments. Contact details, Owner: Mr L. Mudimeli, 082‑804‑9311, email: lesliersa@gmail.com or Agent: O Dube 062‑380‑7879, lusasima1@gmail.com - TA004124


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKBESTUUR Ons, INFINITY Town & Regional Konsultante, het `n grondontwikkelingsaansoek AS/17/02059 in terme van die Mbombela By-Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur vir die hersonering van Erf 233, Sonheuwel Dorp saam lê No. 13 Annecke straat. Die bedoeling van die aansoek is om die erf vir `n beperkte tuiskantoor te hersoneer. `N Afskrif van die aansoek en ondersteunende dokumente is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruikbestuur, kantoor 205, Burgersentrum, No. 1 Nel straat, Mbombela, 1201, by die volgende kontak nommer: 013‑759‑2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela 1200; of afgelewer word by Registrasie afdeling Rekords, eerste verdieping, Burgersentrum, of gefaks word na 013-759 -2070 of per e-pos te registry@mbombela.gov.za nie later nie as 28 Mei 2017. Die formaat vor die kommentaar vir besware is beskikbaar by die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur by die bogemelde adres of webwerf: www.mbombela.gov.za. Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruikbestuur gedurende afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word aan beswaar of kommentaar saam te stel. Kontakbesonderhede, Eienaar: Mnr L. Mudimeli, 082‑804‑9311, email: lesliersa@gmail.com or Agent: O Dube 062‑380‑7879, lusasima1@gmail.com - TA004125


KENNISGEWING NELSPRUIT DORPS -BEPLANNINGSKEMA 1989 AANSOEK OM SPESIALE GEBRUIKSGOEDKEURING. Kennis word hiermee gegee ingevolge Klousule 17 (2) van die Nelspruitse Dorpsbeplanningskema 1989, dat ek, die ondergetekende, van voorneme is om by die Stad van Mbombela aansoek te doen om goedkeuring om die RESTANT VAN ERF 1156 NELSPRUIT UITBREIDING 5 (OOK BEKEND AS IMPALA STRAAT 25B) te gebruik vir die doeleindes van `n SPEELGROEP. Volledige besonderhede is verkrygbaar by die onderstaande adres. Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde gebruik wil aanteken moet sodanige beswaar, tesame met die redes daarvoor, skriftelik by Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: registry@mbombela.gov.za en by die ondergetekende, nie later as agt-en twintig (28) dae vanaf die eerste kennisgewingsdag van die verskyning van hierdie advertensie indien, naamlik: 28 APRIL 2017. R DE VILLIERS, 24B POLVYLAAN, NELSPRUIT. SEL: 072- 353-7745 - TA004100


NOTICE NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME 1989 APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT USE. Notice is hereby given in terms of Clause 17(2) of the Nelspruit Town Planning Scheme 1989, that I, the undersigned, intend applying to the City of Mbombela for consent to use THE REMAINDER OF ERF 1156 NELSPRUIT EXTENSION 5 (ALSO KNOWN AS 25B IMPALA STREET) for the purpose of A PLAYGROUP. Full particulars in connection with the application are available at the address given below. Any person having any objection to the proposed use, must lodge such objection, together with the grounds therefore, in writing to the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: registry@mbombela.gov.za and with the undersigned not later than twenty eight (28) days after the first day of publication of this notice, which is: 22 MAY 2017. R DE VILLIERS, 24B POLVY AVENUE, NELSPRUIT. CELL: 072‑353‑7745 - TA004102


NOTICE NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE NKOMAZI BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT, 2015 We, GAP Development Planners have lodged a land development application under amendment scheme number 273 in terms of the Nkomazi By-Law on Spatial Planning and Land Use Management, 2015 for the Rezoning of Portion 3&4 of Erf 1292 Malelane Extension 14, situated at River View Street, Malelane Extension 14. The intention of this application is to rezone Portion 3&4 of Erf 1292 Malelane Extension 14 from `Residential 1` with a density of one dwelling unit per erf to `Residential 1` with a density of one dwelling unit per 350m2 in order to allow for the development of dwelling units. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at Head of Department: Planning and Development, Nkomazi Local Municipality, Attention Jan Mashele, 12 Impala Street, Malelane, 1320, at the following contact number: 013‑790‑0245 Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: The Municipal Manager, Nkomazi Local Municipality, Private Bag X101, Malelane, 1320, not later than 22 May 2017. Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: GAP Development Planners Physical Address: Jatra Building, 71 Van Wijk Street, Nelspruit Tel: 013 ‑752‑7513 Email Address: admin@gapdevelopments.co.za - TA004117

lowvelder_smallhazyview_smallnelspruitpost_smallsteelburger_publication_newwhiteriver_smallbarbertonTimes_smallcorridor_smallgetitagriecoRD_smalllooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top